Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych

§ 1

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych”(dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Firmie: Phu Piotr Gwiozdzik Piotr (dalej oznaczanej także jako: Firma ).Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniuRODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

§ 2

Polityka zawiera:
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Firmie,
b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedurylub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresuochrony danych osobowych wymagających doprecyzowaniaw odrębnych dokumentach).

§ 3

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jestWłaściciel Firmy, a w ramach Firmy:
(i) osoba wyznaczona przez Właściciela Firmyktórej powierzono nadzór nad obszaremochrony danych osobowych.
(ii) osoba wyznaczona przez Właściciela Firmy do zapewnienia zgodnościz ochroną danych osobowych;
za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają:
(iii) Inspektor Ochrony Danych, jeżeli został powołany w Firmie,
(iv) komórka audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w Firmie;
Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
(v) Właściciel Firmy,
(vi) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwainformacji,
(vii) komórki organizacyjne przetwarzające dane osobowe w dużymrozmiarze,
(viii) pozostałe komórki organizacyjne,
(ix) wszyscy członkowie personelu Firmy.
Firma powinna też zapewnić zgodność postępowania kontrahentówFirmy z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi doprzekazania im danych osobowych przez Firmę.

§ 4

SKRÓTY I DEFINICJE

Polityka– oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ileco innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
RODO– oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźniez kontekstu.
Dane–szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lubetniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe,przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometrycznew celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lubdane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
Dane karne–oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. danedotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.
Dane dzieci–oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.
Osoba–oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynikawyraźnie z kontekstu.
Podmiot przetwarzający–oznacza organizację lub osobę, której Firmapowierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT,zewnętrzna księgowość).
Profilowanie–oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzaniadanych osobowych, które polega na wykorzystaniu danychosobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczącychefektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,lokalizacji lub przemieszczania się.
Eksport danych–oznacza przekazanie danych do państwa trzeciegolub organizacji międzynarodowej.
IOD lub Inspektor–oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
RCPD lub Rejestr–oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania DanychOsobowych.

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE
ZASADY OGÓLNE

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Firmie:
(1) Legalność – Firma dba o ochronę prywatności i przetwarzadane zgodnie z prawem.
(2) Bezpieczeństwo – Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwadanych, podejmując stale działania w tym zakresie.
(3) Prawa jednostki – Firma umożliwia osobom, których daneprzetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
(4) Rozliczalność – Firma dokumentuje to, w jaki sposób spełniaobowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.
5.2. Zasady ochrony danych
Firma przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następującychzasad:
(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
5.3. System ochrony danych
System ochrony danych osobowych w Firmie składa się z następującychelementów:
1. Inwentaryzacja danych. Firma dokonuje identyfikacji zasobówdanych osobowych w Firmie, klas danych, zależności między zasobamidanych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja),
w tym:
a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danychkarnych;
b) przypadków przetwarzania danych osób, których Firma nieidentyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);
c) przypadków przetwarzania danych dzieci;
d) profilowania;
e) współadministrowania danymi.
2. Rejestr. Firma opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr CzynnościDanych Osobowych w Firmie (Rejestr). Rejestr jest narzędziemrozliczania zgodności z ochroną danych w Firmie.
3. Podstawy prawne. Firma zapewnia, identyfikuje, weryfikujepodstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze,w tym:
a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danychi komunikację na odległość,
b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdyFirma przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionegointeresu Firmy.
4. Obsługa praw jednostki. Firma spełnia obowiązki informacyjnewzględem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ichpraw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
a) obowiązki informacyjne. Firma przekazuje osobom prawemwymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjachoraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacjitych obowiązków;
b) możliwość wykonania żądań. Firma weryfikuje i zapewniamożliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przezsiebie i swoich przetwarzających;
c) obsługa żądań. Firma zapewnia odpowiednie nakłady i procedury,aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposóbwymagany RODO i dokumentowane;
d) zawiadamianie o naruszeniach. Firma stosuje procedury pozwalającena ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętychzidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
5. Minimalizacja. Firma posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją(privacy by default), a w tym:
a) zasady zarządzania adekwatnością danych;
b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;
c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacjidalszej przydatności.
6. Bezpieczeństwo. Firma zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwadanych, w tym:
a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danychlub ich kategorii;
b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzykonaruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszeniezidentyfikowanego naruszenia ochrony danych UrzędowiOchrony Danych – zarządza incydentami.
7. Przetwarzający. Firma posiada zasady doboru przetwarzającychdane na rzecz Firmy, wymogów co do warunków przetwarzania (umowapowierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.
8. Eksport danych. Firma posiada zasady weryfikacji, czy Firmanie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię,Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych orazzapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania,
jeśli ma ono miejsce.
9. Privacy by design. Firma zarządza zmianami wpływającymi naprywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektówi inwestycji w Firmie uwzględniają konieczność oceny wpływuzmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności(a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danychi minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy napoczątku nowego projektu.
10. Przetwarzanie transgraniczne. Firma posiada zasady weryfikacji,kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego orazzasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostkiorganizacyjnej w rozumieniu RODO.

§ 6

INWENTARYZACJA

6.1. Dane szczególnych kategorii i dane karne. Firma identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub możeprzetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawemprzetwarzania takich danych. W przypadku zidentyfikowania przypadkówprzetwarzania danych szczególnych kategorii lub danychkarnych Firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tymzakresie.
6.2. Dane niezidentyfikowane. Firma identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może
przetwarzać dane niezidentyfikowane, i utrzymuje mechanizmyułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
6.3. Profilowanie. Firma identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanychdanych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodnośćtego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadkówprofilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Firma postępujezgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
6.4. Współadministrowanie. Firma identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępujew tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

§ 7

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

7.1. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych (w skrócie: RCPD) stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzaniadanych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowychelementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady,na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasadyrozliczalności.
7.2. Firma prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych,w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystujedane osobowe.
7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiającychFirmie rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
7.4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którąFirma uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Firma odnotowujeco najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategoriiosób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania,wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesuFirmy, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbieraniadanych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),(viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opistechnicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.
7.5. Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór RejestruCzynności Przetwarzania Danych”. Wzór Rejestru zawieratakże kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowychFirma rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniemtego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnościąochrony danych i rozliczenie się z niej.

§ 8

PODSTAWY PRZETWARZANIA

8.1. Firma dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzaniadanych dla poszczególnych czynności przetwarzania.
8.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda,umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne /władza publiczna, uzasadniony cel Firmy), Firma dookreśla podstawęw precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dlazgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazująckonkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienieadministracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń,w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretnycel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
8.3. Firma wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestracjęi weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jejkonkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację naodległość (e‑mail,telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody,cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
8.4. Kierownik komórki organizacyjnej Firmy ma obowiązek znaćpodstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonujekonkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawąjest uzasadniony interes Firmy, kierownik komórki ma obowiązekznać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Firmy.

§ 9

SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓWINFORMACYJNYCH

9.1. Firma dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacjiz osobami, których dane przetwarza.
9.2. Firma ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różnedziałania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Firmy informacjilub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobieskorzystania z nich w Firmie, w tym wymaganiach dotyczącychidentyfikacji, metodach kontaktu z Firmą w tym celu, ewentualnymcenniku żądań „dodatkowych” itp.
9.3. Firma dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązkówwzględem osób.
9.4. Firma wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelnianiaosób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
9.5. W celu realizacji praw jednostki Firma zapewnia proceduryi mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osóbprzetwarzane przez Firmę, zintegrować te dane, wprowadzać do nichzmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
9.6. Firma dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomieńi żądań osób.

§ 10

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

10.1. Firma określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywaniaobowiązków informacyjnych.
10.2. Firma informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiącterminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
10.3. Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniudanych od tej osoby.
10.4. Firma informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniudanych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
10.5. Firma określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danychniezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczkao objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
10.6. Firma informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzaniadanych.
10.7. Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
10.8. Firma informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciulub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagałoniewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
10.9. Firma informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzaniadanych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
10.10. Firma bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniuochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokieryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

§ 11

ŻĄDANIA OSÓB

11.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których danedotyczą, Firma wprowadza proceduralne gwarancje ochrony prawi wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięciawiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie
kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystniewpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związanez ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej,tajemnicę handlową, dobra osobiste), Firma może się zwrócić doosoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolonekroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
11.2. Nieprzetwarzanie. Firma informuje osobę o tym, że nie przetwarzadanych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczącejej praw.
11.3. Odmowa. Firma informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymaniażądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osobyz tym związanych.
11.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jejdanych Firma informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informujeosobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO(zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych),a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostępdo danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych,z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępudo danych Firma nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych
dla potrzeb opłat za kopie danych.
11.5. Kopie danych. Na żądanie Firma wydaje osobie kopię danychjej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.Firma wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowanajest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługiżądania wydania kopii danych.
11.6. Sprostowanie danych. Firma dokonuje sprostowania nieprawidłowychdanych na żądanie osoby. Firma ma prawo odmówić sprostowaniadanych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowościdanych, których sprostowania się domaga. W przypadku
sprostowania danych Firma informuje osobę o odbiorcach danych,na żądanie tej osoby.
11.7. Uzupełnienie danych. Firma uzupełnia i aktualizuje dane nażądanie osoby. Firma ma prawo odmówić uzupełnienia danych,jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych(np. Firma nie musi przetwarzać danych, które są Firmie zbędne).Firma może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych,chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przezFirmę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lubzaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
11.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby Firma usuwa dane, gdy:
(1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, aniprzetwarzane w innych zgodnych z prawem celach,
(2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawyprawnej przetwarzania,
(3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tychdanych,
(4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
(5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
(6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgodyw celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanychbezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym,udział w konkursie na stronie internetowej).
Firma określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w takisposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniuwszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowaw art. 17. ust. 3 RODO.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Firmę,Firma podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne,by poinformować innych administratorów przetwarzających te daneosobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.W przypadku usunięcia danych Firma informuje osobę o odbiorcachdanych, na żądanie tej osoby.
11.9. Ograniczenie przetwarzania. Firma dokonuje ograniczeniaprzetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalającysprawdzić ich prawidłowość,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamianograniczenia ich wykorzystywania,
c) Firma nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebneosobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lubobrony roszczeń,
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczynzwiązanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czypo stronie Firmy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędnewobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania Firma przechowuje dane, natomiastnie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgodyosoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenialub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.Firma informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Firma informujeosobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
11.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Firma wydajew ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającymsię do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi,jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona
Firmie, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcialub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznychFirmy.
11.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowanyjej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jejdanych, a dane przetwarzane są przez Firmę w oparciu o uzasadnionyinteres Firmy lub o powierzone Firmie zadanie w interesie publicznym,Firma uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronieFirmy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnewobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw,lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lubcelach statystycznych. Jeżeli Firma prowadzi badania naukowe, historycznelub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba możewnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiegoprzetwarzania. Firma uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzaniejest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesiepublicznym.
11.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osobazgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Firmęna potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania),
Firma uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
11.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu.Jeżeli Firma przetwarza dane w sposób automatyczny,w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmujewzględem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotniewpływające na osobę, Firma zapewnia możliwość odwołania siędo interwencji i decyzji człowieka po stronie Firmy, chyba że taka automatyczna decyzja: (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonaniaumowy między odwołującą się osobą a Firmą, lub (ii) jest wprost
dozwolona przepisami prawa, lub (iii) opiera się na wyraźnej zgodzieodwołującej osoby.

§ 12

MINIMALIZACJA

Firma dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatnościdanych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),(ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.
12.1. Minimalizacja zakresu
Firma zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzaniai ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności docelów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
Firma dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danychi zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
Firma przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzaniadanych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacyby design).
12.2. Minimalizacja dostępu. Firma stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne(zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefydostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnieńdo systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych,w których rezydują dane osobowe).Firma stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
Firma dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianachw składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotówprzetwarzających.
Firma dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkownikówsystemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawartesą w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacjiFirmy.
12.3. Minimalizacja czasu. Firma wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowychw Firmie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względemterminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływemczasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Firmy, jak też
z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowaneoraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacjiprzetwarzanych przez Firmę. Procedury archiwizacji i korzystaniaz archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniająwymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogiusuwania danych.

§ 13

BEZPIECZEŃSTWO

Firma zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszeniapraw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danychosobowych przez Firmę.
13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwaFirma przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środkówbezpieczeństwa danych osobowych.
W tym celu:
(1) Firma zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji,cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznielub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
(2) Firma kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątemryzyka, które przedstawiają.
(3) Firma przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolnościosób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lubich kategorii. Firma analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszeniaochrony danych osobowych, uwzględniając charakter,zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia prawlub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwiewystąpienia i wadze zagrożenia.
(4) Firma ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczneśrodki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tymFirma ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście,jak:
(i) pseudonimizacja,
(ii) szyfrowanie danych osobowych,
(iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolnośćdo ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępnościi odporności systemów i usług przetwarzania,
(iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkomkatastrof, czyli zdolności do szybkiego przywróceniadostępności danych osobowych i dostępu do nich w razieincydentu fizycznego lub technicznego.
13.2. Oceny skutków dla ochrony danych. Firma dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzaniadla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka
ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.Firma stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Firmie.
13.3. Środki bezpieczeństwa. Firma stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzykai adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dlaochrony danych.Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środkówbezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwaw Firmie i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Firmędla tych obszarów.
13.4. Zgłaszanie naruszeń. Firma stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszeniezidentyfikowanego naruszenia ochrony danych UrzędowiOchrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

§ 14

PRZETWARZAJĄCY

Firma posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających danena rzecz Firmy opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzającydawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środkóworganizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacjipraw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywającychna Firmie.
Firma przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzeniaprzetwarzania danych stanowiące Załącznik nr 2 do Polityki –„Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.
Firma rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających,jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzeniadanych osobowych.

§ 15

EKSPORT DANYCH

Firma rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywaniadanych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOGw 2017 r. to: Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególnościw związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usługchmurowych (shadow IT), Firma okresowo weryfikuje zachowaniaużytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem
ochrony danych rozwiązania równoważne.

§ 16

PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Firma zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób,aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danychosobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Firmęodwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji,wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych,uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzaniadanych od początku projektu lub inwestycji.

§ 17

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.
 

Facebook